Nowości

Dla kogo jest PIT-37?

PIT-37 jest formularzem, czyli dokumentem w formie tradycyjnej lub elektronicznej, który umożliwia podatnikowi wypełnienie swojego rocznego obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego. Z założenia, większość osób fizycznych jako podatnicy, raz na rok, w terminie do 30 kwietnia każdego roku ma obowiązek w formalny sposób opracować i zeznać swoje dochody podatkowe na formularzu PIT. Formularzy jest jednak wiele. Kto w 2020 roku powinien rozliczenie PIT przygotować na „37”?

Katalog zasad ogólnych dla PIT-37

PIT-37 jest formularzem podatkowym skierowanym do:

 1. osób fizycznych;

 2. które uzyskiwały przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 3. podlegają zasadom ogólnym przy zastosowaniu skali podatkowej.

Należy więc na początku stwierdzić, że rozliczenie PIT-37 posłuży tylko osobom fizycznym, które rozliczają swój dochód w Polsce, na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W związku z tym, należy od razu wyłączyć możliwość skorzystania z deklaracji przez osoby prawne oraz wszelkie podmioty rozliczające podatki, np. ryczałtowo.

Pośrednictwo płatników, nie dla działalności gospodarczej

Następnie ustawodawca stwierdził, że rozliczenie PIT-37 nastąpi dla podatników, którzy uzyskiwali przychody tylko za pośrednictwem płatników, albo innych tego typu podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodów. Deklaracja PIT-37 odpowiednia będzie zatem tylko dla podatników, których rozliczenie PIT wykazuje, że nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, czy działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowo, ustawodawca ustanowił wyłączenia zakazujące skorzystania z deklaracji, w przypadku gdy podatnik obniżał dochody z lat ubiegłych, doliczał dochody swoich małoletnich dzieci lub odliczał tak zwany „minimalny podatek dochodowy”.

Przykłady praktyczne

Do najpopularniejszych źródeł dochodów i podatników, którzy rozliczenie podatkowe PIT powinni złożyć na formularzu PIT-37, będą więc:

 • osoby pracujące w ramach umowy o pracę (stosunek pracy) i otrzymujące wynagrodzenie z tego tytułu;

 • osoby otrzymujące przychody z innych stosunków służbowych oraz pracy nakładczej;

 • emeryci krajowi;

 • osoby otrzymujące świadczenia lub zasiłki przedemerytalne;

 • renciści krajowi, w tym otrzymujący renty strukturalne oraz socjalne;

 • osoby otrzymujące należności z tytułu członkowstwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;

 • stypendyści;

 • osoby otrzymujące zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;

 • osoby osiągające przychody z umowy zlecenia;

 • osoby otrzymujące przychody z kontraktów menadżerskich;

 • osoby otrzymujące przychody z zasiadania w ramach nadzorczych itp;

 • osoby tymczasowo aresztowane lub skazane otrzymujące należności za pracę;

 • osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej;

 • osoby osiągające przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych;

 • osoby otrzymujące świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Artykuł zewnętrzny

Zobacz