Nowości

Pit 36 - koszty firmowe w rozliczeniu rocznym

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej na formularzu PIT-36 mają możliwość wykazania kosztów  uzyskania przychodu i zaliczenia do nich różnego rodzaju opłat i podatków a w konsekwencji zapłacenia niższego podatku. Przedsiębiorcy ponoszą szereg wydatków związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zarówno na etapie jej zakładania jak i w toku prowadzenia Polskie prawo podatkowe nakłada na osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązek  płacenia podatków.

Podatek dochodowy (PIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT) nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów czyli nie mogą pomniejszać dochodu od którego będzie odprowadzony podatek. Przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia od firmowych zakupów kwoty podatku VAT ale może on się stać kosztem, kiedy wpiszemy do księgi podatkowej wartość zakupu łącznie z podatkiem VAT i kiedy .prowadzący działalność podatnik nie jest zarejestrowanym płatnikiem  VAT.

Koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy w PIT 36

W sytuacji, kiedy prowadzący działalność gospodarczą rozlicza się na zasadach ogólnych z zastosowaniem progów podatkowych według skali 18% i 32% na formularzu pit 36, to jest upoważniony do odliczenia od przychodu kosztów uzyskania tego przychodu. Jednak nie wszystkie wydatki może zaliczyć do kosztów podatkowych. Zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów stanowią takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu kosztów negatywnych (art. 23 ustawy).czyli np. wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne związane z reprezentacją czy alkohol. Zdarza się, że czasami nie jest możliwe wykazanie, że między wydatkiem a uzyskanym przychodem zachodzi związek bezpośredni, czyli że poniesienie konkretnego wydatku przyczyniło się do uzyskaniu konkretnego przychodu. Nie oznacza to, że takiego wydatku pośredniego nie można uznać za koszt podatkowy.

Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca rozliczający PIT 36 może zaliczyć wydatki pośrednie, jeśli nie ma ich w katalogu kosztów negatywnych.

Również podatki i opłaty (np. na rzecz urzędów, administracji lokalnej, opłaty pobierane np. przy wydawaniu zezwoleń i zaświadczeń, składania wniosków, udzielania pełnomocnictwa) związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą zostać zaliczane do kosztów podatkowych podczas wypełniania formularza PIT 36.

Kosztem uzyskania przychodu rozliczanym w PIT 36 przez osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą być również m.in.:

 • podatki od nieruchomości wraz z opłatą lokalną za użytkowanie wieczyste pod warunkiem, że nieruchomość jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej. Samo prawo własności do nieruchomości jest niewystarczające do zaliczenia go do kosztów podatkowych Stawki podatku od nieruchomości ustalane są samodzielnie przez każdą z gmin w drodze uchwały.
 • podatek od środków transportowych, czyli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t) Wysokość tego podatku jest uzależniona od tego, z jakim pojazdem mamy do czynienia.
 •  opłacone składki społeczne ZUS i opłaty na Fundusz Pracy,
 •  abonament radiowo-telewizyjny, oraz ZAIKS, ZPAV
 •  podatek od posiadania psów (jeśli wykorzystywane są w związku z prowadzeniem działalności),
 • opłaty za korzystanie ze środowiska np. od zużytych paliw, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód podziemnych i powierzchniowych; składowanie odpadów.
 • opłaty targowe,
 • opłaty reklamowe od tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
 • podatek od czynności cywilno -prawnych PCC, któremu podlegają czynności często występujące w obrocie gospodarczym, są to między innymi umowy sprzedaży, umowy pożyczki pieniędzy, umowy darowizny — w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności — w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów, również polubownych, oraz ugody,
 •  podatek od reklamowania alkoholu zwany tez podatkiem piwnym

Kwoty wydatkowane w związku z uiszczeniem podatków i opłat wpisuje się do księgi podatkowej z datą dokumentu, np. decyzji lub deklaracji podatkowej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada dokumentu urzędowego, powinien sporządzić dowód wewnętrzny na poniesienie wydatku, i wpisać do księgi podatkowej z datą sporządzenia dokumentu.

Pit 36 przez Internet

Żeby złożyć zeznanie PIT 36 za 2016 rok przez Internet, poza danymi niezbędnymi do wypełnienia deklaracji, potrzebne będą również:

 • identyfikator podatkowy: PESEL (w przypadku zwykłych podatników) lub NIP (w przypadku przedsiębiorców)
 • imię i nazwisko oraz data urodzenia podatnika
 • kwota przychodu z zeznania podatkowego za 2015 rok.

Po wybraniu i wypełnieniu odpowiedniej deklaracji podatkowej należy potwierdzić autentyczność danych, podpisując wypełniony PIT kwotą przychodu wykazaną w deklaracji za 2016 rok.  Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, a następnym wysłanie dokumentu online. Warto też pobrać i zapisać na komputerze dokument UPO.

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz