Nowości

Fundusze Europejskie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program dla województwa śląskiego to pula ok. 15 mld zł (dokładnie – 3,47 mld euro). Fundusze przekazywane są na dofinansowanie najlepszych projektów w tym regionie. Aby projekt mógł starać  się o dofinansowanie musi wziąć udział w konkursie, a  wcześniej – złożyć wniosek. Rocznie, średnio, ogłasza się aż ok. 100 naborów wniosków. 

W nadchodzącym czasie warto zainteresować się konkursem związanym ze wsparciem szkolnictwa zawodowego i dostosowaniem go do potrzeb regionalnego, lokalnego rynku pracy (działanie 11.2).

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Pula pieniędzy związana z konkursem będzie przeznaczona na wsparcie finansowe projektów, których celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych oraz wszelkiego rodzaju placówek kształcenia zawodowego.

 

Fundusze europejskie

 

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Na dofinansowanie mają szansę te projekty, które uwzględnią:
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
-podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
-rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
-rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Innymi słowy, projektem kwalifikującym się do dofinansowania jest ten, który stawia na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego poprzez współpracę z otoczeniem, gdzie przez otoczenie rozumie się przede wszystkim pracodawców.

Dobry projekt powinien uwzględniać utworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego optymalnych warunków przygotowania do zawodu. Przez optymalne warunki rozumie się warunki, które w jak największym stopniu odzwierciedlają naturalne warunki pracy. Innymi słowy chodzi m.in. o doposażenie praktycznej nauki zawodu oraz laboratoriów w najlepsze materiały dydaktyczne/sprzęt

Kto jest odbiorcą wsparcia?

- uczniowie szkół/ placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
- młodzi pracownicy;
- szkoły ponadgimnazjalne/placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
- szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
- pracodawcy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia;
- nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
- uczniowie ze specjalnymi potrzebami;
- doradcy zawodowi oraz brokerzy edukacyjni;
-jednostki samorządu terytorialnego, a także inne organy prowadzące szkoły zawodowe.

Sprawdź również: Informacje o dotacjach unijnych na Śląsku >> 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Należy zwrócić uwagę, by:
-zaplanowane formy wsparcia wynikały z indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
-projekty skupiały się przede wszystkim na współpracy z pracodawcami (m.in. poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych).

 

Zobacz