Nowości

Jak otrzymać fundusze europejskie? - rodzaje, rozwój

Fundusze UE to środki materialne, które można otrzymać decydując się na taką formę dofinansowania po spełnieniu wszystkich warunków z tym związanych (więcej na www.a1europe.pl). Jednak środki tego typu nie są przyznawane przed inwestycją, a dopiero po jej przeprowadzeniu. Aby wniosek o dotację został rozpatrzony pozytywnie należy skorzystać z usług doradcy finansowego lub innych specjalistów z zakresu dotacji unijnych. Takie usługi są jednak dość drogie, choć niosą ze sobą wiele korzyści.

Inwestycja musi zostać więc przeprowadzona za własne środku finansowej. Dopiero później UE przydziela kwotę dotacji. Proces ten jest niestety bardzo często długotrwały i dość skomplikowany. Takie dotacje są jednak bardzo przydatne. Dla wielu przedsiębiorców są one niezbędne do funkcjonowania ich firmy. Obecnie dofinansowania są też dostępne dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.

Fundusze europejskie dla rolników

Jest zresztą wiele dziedzin, w których można skorzystać z szansy jaką są niewątpliwie dotacje z UE. Jedną z takich dziedzin jest rolnictwo. W Polsce wymaga ono niestety znacznych modernizacji.

Fundusze europejskie - rodzaje

Inną dziedziną, w której trudno o skuteczny rozwój gospodarczy jest infrastruktura. Zalicza się do niej poprawę warunków transportowych we wszystkich krajach UE poprzez budowę nowych dróg i autostrad, których budowa również jest dofinansowana z funduszy UE. Właśnie z nich refunduje się budowę ekologicznych oczyszczalni ścieków, których zadaniem jest ochrona środowiska naturalnego.

Na uwagę zasługuje także Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, a więc fundusz, z którego środki przeznaczone są na dotacje dla rozwoju rybołówstwa w danym kraju.

jak otrzymać dotacje

Fundusze europejskie - wiedza, edukacja, rozwój

Za sprawą członkostwa w Unii Europejskiej można skorzystać z wielu funduszy, które zostały stworzone z myślą o pomocy krajom członkowskim wspólnoty. Ich zadaniem jest wyrównywanie poziomu gospodarczego z innymi krajami Unii Europejskiej. Dotacje przyznawane są w różnych dziedzinach gospodarki. Coraz popularniejsze są m.in. dotacje na rozwój turystyki regionalnej. Poza tym od lat przyznawanych jest dużo dotacji w dla rolników.

Poza tym ogromne znaczenie mają różnego rodzaju fundusze, których zadaniem jest pomoc w rozwinięciu gospodarki i infrastruktury. Zalicza się do nich między innymi Fundusz Spójności, z którego środki pieniężne są przekazywane różnym krajom członkowskim Unii Europejskiej . Jednak aby takie środki dostać trzeba spełnić wcześniej odpowiednie warunki. Przede wszystkim jest to posiadanie produktu krajowego brutto (PKB) w kraju na jednego mieszkańca na poziomie niższym niż 90% średniej unijnego produktu brutto przypadającego na członka Unii Europejskiej.

Środki pieniężne pochodzące z funduszy unijnych mają za zadanie pomoc w szybszym rozwoju gospodarczym krajom członkowskim, które są słabiej rozwinięte i nie mają możliwości  poprawy swojej gospodarki bez pomocy ze strony Unii Europejskiej (UE) właśnie.

Zobacz