Nowości

Ten dokument jest niezbędny w pracy firmy zajmującej się substancjami niebezpiecznymi

Karta charakterystyki substancji / materiału jest dokumentem potwierdzającym ustanowienie określonych środków bezpieczeństwa w odniesieniu do procesu produkcji produktu / substancji / materiału oraz jego bezpośredniego stosowania. Karta charakterystyki zawiera informacje o sposobach przechowywania, transportu, przetwarzania i utylizacji produktów.

Definicja karty charakterystyki

Opracowanie i rejestracja karty charakterystyki substancji / materiału musi mieć miejsce przed zadeklarowaną dostawą towarów na rynek. Karta charakterystyki musi być aktualizowana corocznie (jeśli nie ma zmian w składzie produktu lub w produkcji materiału / substancji, zmiany ograniczają się do zmiany daty). Kartę należy aktualizować w przypadku zmian w produkcji produktów lub w samym składzie substancji / materiału. W karcie charakterystyki konieczne jest wpisanie informacji o dacie powstania. Karta charakterystyki substancji musi przejść przez procedurę rejestracji bezbłędnie. Informacje, które należy zamieścić w karcie charakterystyki:

• Szczegółowa nazwa produktu / substancji / materiału odpowiadająca nazwie na opakowaniu lub etykiecie;

• Skład substancji;

• Maksymalna dopuszczalna dawka do użycia;

• Informacje o producencie, dostawcy i ich danych kontaktowych;

• Informacje o potwierdzonych metodach działania substancji na organizm ludzki;

• Metody przechowywania i transportu;

• Informacje o sposobach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia lub przedawkowania, wykaz substancji przeciwdziałających;

• Okresy przechowywania;

• Informacje dotyczące toksyczności, stabilności materiału;

• Opis wyglądu substancji / materiału, a także informacje o jego zapachu, gęstości, rozpuszczalności, odporności na ciepło i mróz, właściwościach utleniających, przewodności i innych wskaźnikach;

• Inne rodzaje informacji.

Dowiedz się wiecej na https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html.

Kto tworzy kartę charakterystyki substancji?

Karty charakterystyki to dokumenty zawierające opis głównych właściwości substancji uważanych za szkodliwe i niebezpieczne dla ludzi. Istnieją specjalne wymagania dotyczące produkcji, przechowywania i użytkowania takich towarów. Karty wydawane są w trakcie tworzenia pakietu dokumentacji technicznej. Zwykle dzieje się to podczas licencjonowania, oceny wpływu na środowisko lub certyfikacji produktu. Głównym celem kart charakterystyki jest dostarczenie konsumentowi informacji niezbędnych do stosowania substancji niebezpiecznych.

Pracownicy przedsiębiorstwa mogą wystawiać karty charakterystyki produktów, ale bardziej celowe jest zaangażowanie kompetentnych specjalistów z podobnym doświadczeniem w tej procedurze. Aby przystąpić do opracowywania dokumentacji technicznej, przedsiębiorstwo podejmuje odpowiednią decyzję, składa wniosek do ośrodka certyfikacji. Aby otrzymać kartę, musisz dostarczyć różne dokumenty: dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa, zmian metodologicznych, opisu procesów technologicznych i produktu itp. Ostatnim etapem uzyskania karty jest jej rejestracja. W dokumencie należy umieścić wzmiankę o tym, a także informację o dacie pierwszej rejestracji lub zmiany. Konieczne jest opracowanie karty charakterystyki produktu w następujących przypadkach:

• W produkcji potencjalnie niebezpiecznych substancji lub materiałów, które mogą szkodzić życiu i zdrowiu ludzi;

• W produkcji substancji lub materiału, którego stopień zagrożenia w momencie rozpoczęcia produkcji nie został ustalony

• Przy produkcji produktów, które znajdują się na specjalnej międzynarodowej liście produktów niebezpiecznych;

• W wytwarzaniu produktów, które mogą szkodzić ludziom, mieniu lub środowisku zgodnie z ich właściwościami.

Informacje, które muszą być podane w karcie charakterystyki, zależą od rodzaju produktu, dla którego została wydana. Każdy paszport techniczny musi zawierać informacje o celu, zakresie, właściwościach technicznych, konfiguracji, zasadach montażu, eksploatacji, magazynowaniu i transporcie towarów, a także gwarancję producenta i wzmiankę o dostępności certyfikatów zgodności. Ważną cechą karty charakterystyki produktu jest to, że jest ona wydawana dla każdej jednostki produktu oddzielnie, a jej obecność jest obowiązkowa w standardowym opakowaniu towarzyszącej dokumentacji produktu, chociaż opracowanie i wykonanie karty produktu odbywa się dla całego partia produktów jako całość. W wielu przypadkach dostępność karty charakterystyki produktu jest warunkiem wstępnym legalnej sprzedaży produktów. Ważnym etapem w procesie wydawania karty produktu są obowiązkowe badania laboratoryjne, które mogą być wykonywane w laboratoriach analitycznych i ośrodkach badawczych posiadających odpowiednią akredytację.

Zobacz