Nowości

Jak wygląda szkolenie i egzamin na inspektora ochrony danych?

zdjęcie pochodzi z serwisu Fotolia.

Jak wygląda szkolenie na inspektora ochrony danych IOD (dawniej ABI)? Po co robić taki kurs i w jakich sytuacjach dobrze jest zdać egzamin na IOD? Przedstawiamy poradnik oraz praktyczne wskazówki, jak wygląda kurs i właściwy egzamin.

Zadania i obowiązki inspektora ochrony danych

Rozporządzenie unijne RODO dokładnie precyzuje, jakie zadania i obowiązki ciążą na osobach, które piastują takie stanowisko. Najważniejsze z nich to informowanie osób, które przetwarzają dane osobowe, o wszelkich ciążących na nich obowiązkach wynikających nie tylko z RODO, ale również innych przepisów - krajowych i unijnych. Innym obszarem działań Inspektora Ochrony Danych jest monitorowanie sytuacji, czy przepisy RODO są przestrzegane, a także wszelkie działania, które edukują i uświadamiają w tematach ochrony danych osobowych. Zadaniem są również szkolenia personelu i audyty, a także - na żądanie - zalecenia odnośnie oceny skutków dla ochrony danych. Każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z IOD w dowolnej sprawie z obszaru tematów przetwarzania danych osobowych lub przysługujących jej mocą RODO praw. Inspektor Ochrony Danych Osobowych współpracuje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może lub powinien przystąpić do szkolenia?

Kurs na inspektora ochrony danych to propozycja nie tylko dla osób, które chcą zdobyć wiedzę potrzebną, by piastować takie stanowisko. Również administratorzy danych osobowych (np. w e-sklepie), pracownicy działów kadr lub HR i każda inna osoba, która w pracy zawodowej na co dzień potrzebuje kompleksowej wiedzy na temat wdrażania i stosowania RODO - w teorii oraz w praktyce. Szkolenie jest również skierowane do osób, które pracują w jednostkach lub organizacjach, które nie zdecydowały się na powołanie IOD. Również osoby, które w danej placówce są odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych, mogą być potencjalnymi odbiorcami takiego szkolenia. Szkolenie można zakończyć podejściem do egzaminu na IOD, ale można również pominąć ten etap (np. w sytuacji, gdy egzamin nie jest wymagany w aktualnym miejscu pracy).

Cel i zalety szkolenia na IOD

Celem szkolenia jest wyedukowanie uczestnika i przekazanie mu takiej wiedzy, by po skończonym kursie mógł samodzielnie pełnić funkcję inspektora ochrony danych. By przystąpić do szkolenia, które przygotowuje do pełnienia funkcji IOD, należy posiadać podstawową wiedzy na temat RODO. Można edukować się samodzielnie w domu lub też najpierw przystąpić do szkolenia dla początkujących, a następnie przechodzić kolejne poziomy zaawansowania. Są minimum dwie drogi, by przygotować się do egzaminu na IOD: samodzielnie w domu lub podczas szkolenie prowadzonego przez wyspecjalizowaną firmę. Większość kursów kończy się możliwością podejścia do egzaminu. Atutem tego rozwiązania jest pierwszeństwo uczestnictwa w egzaminie dla kursantów, a warto pamiętać, że liczba miejsc na egzaminie na IOD jest ograniczona. Zaletą kursu jest również fakt, iż prowadzący zajęcia i warsztaty kładą największy nacisk na tematy, które mogą z dużym prawdopodobieństwem pojawić się na egzaminie.

Jak wygląda egzamin na IOD?

W trakcie egzaminu czuwa wyznaczona do tego osoba, która ma odpowiadać za prawidłowy, zgodny z zasadami etyki i regulaminu przebieg testu. Egzamin składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. Szacunkowo na teorię (z reguły w formie testu wielokrotnego wyboru) uczestnicy egzaminu poświęcają ⅓ czasu, a pozostały na część praktyczną - są to zadania wymagające analizy przypadków i opisowej odpowiedzi. By zdać egzamin, należy uzyskać minimum 50% poprawnych odpowiedzi z obydwu części testu. By podejść do egzaminu na IOD konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości - wystarczy okazać dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty). Co w sytuacji, gdy egzamin nie zostanie zaliczony? Ponowne podejście do egzaminu jest możliwe najwcześniej za 12 miesięcy, licząc od daty ogłoszenia wyników.

Artykuł sponsorowany

Zobacz